Sokoliarstvo

Sokoliarstvo je spôsob lovu pomocou vycvičených dravcov, predovšetkým sokolov, jastrabov a orlov. Ide o tradičnú oblasť poľovníctva, ktorá používa svoje vlastné metódy, úlovky a filozofiu. Človek, ktorý túto činnosť vykonáva, sa nazýva sokoliar. 

História vzniku sokoliarstva

Presný čas a miesto vzniku sokoliarstva nie sú známe, predpokladá sa však, že tento druh lovu má korene v stepiach južnej Ázie. Dokazujú to pramene z 2. tisícročia pred Kr. z oblasti Indie a Iránu. Počas 1. tisícročia pred Kr. sa sokoliarstvu začali venovať Arabi, Číňania a kočovné národy Strednej Ázie. Práve u nich slúži sokoliarstvo dodnes na lov kožušinovej a inej zveri, zatiaľ čo v ostatných krajinách sa stalo zábavou šľachticov a panovníkov. O využívaní sokoliarstva v období antického Grécka a Ríma sa žiadne pramene nezmieňujú, útržkovité správy sú o sokoliarstve Trákov a Sarmatov. V strednej Európe sa sokoliarstvo preukázateľne objavuje koncom 4. storočia s príchodom Sarmatov a Germánov. V období Veľkomoravskej ríše v 10. storočí bolo sokoliarstvo rozšírené už aj na území Slovenska.

V stredoveku už bolo sokoliarstvo rozšírené vo všetkých európskych, ázijských a severoafrických krajinách a chovy dravcov (predovšetkým sokolov) sa stali samozrejmosťou na každom panovníckom dvore. K významnému rozvoju sokoliarstva došlo počas obdobia krížových výprav a lov za pomoci dravcov bol u šľachty v celej strednej a západnej Európe veľmi obľúbený až do 17. storočia. V súlade s vtedajším právom boli sokoliarmi takmer výlučne panovníci a šľachta. V 18. storočí dochádza v Európe vďaka zdokonaľovaniu strelných zbraní k prudkému úpadku sokoliarstva, silné postavenie si až dodnes udržalo v Iráne, arabských krajinách a severnej Afrike. Rozšírené je tiež v Kirgizsku, Kazachstane a niektorých oblastiach Číny, kde okrem sokolov a jastrabov sokoliari využívajú aj orly.

Súčasnosť v sokoliarstve

Novodobá história sokoliarstva na Slovensku sa začala písať v roku 1967, kedy bolo sokoliarstvo v ČSSR právne zakotvené v § 14, vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva ČSSR č. 4/1967 Zb., o ochrane a o dobe, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri s účinnosťou od 1. februára 1967, Organizačným poriadkom klubu sokoliarov a Skúšobným poriadkom pre sokoliarske skúšky, čím bol zákonne povolený lov zveri poľovnými dravcami.

Dňa 18. apríla 1971 sa vo Zvolene v preistoroch VŠLD Zvolen, uskutočnila prvá ustanovujúca schôdza SKS, za účasti zástupcu SPZ Ing. Pavel Hell, CSc, zástupcov štátnej ochrany prírody Ing. Aladár Randík, Ing. Jozef Voskár a odborníka na dravce a sovy Ing. Jozef Sládek, CSc.

Renesancia sokoliarstva:

- rok 1965 prvý medzinárodný sokoliarsky lov u nás (excelovali S. Doubrava a I. Maroši)

- 19. januára 1967 sokoliarstvo je uznaný spôsob lovu, založenie Československého klubu sokoliarov

- rok 1971 vytvorenie národných klubov - federatívne usporiadanie

-Český klub sokoliarov pri ČMJ

-Slovenský klub sokoliarov pri SPZ

- rok 2007 - 40. výročie založenia Československého klubu sokoliarov a spoločná prezentácia nášho kultúrneho dedičstva na festivale Engefield v UK.

K sokoliarstvu vedú slovenskú mládež stredné lesnícke školy v Banskej Štiavnici a Prešove, ako aj lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene. Sú to štátom podporované inštitúcie a vyučuje sa v nich sokoliarstvo v celom rozsahu a okruhoch: história, anatómia dravcov, morfologické a ekologické charakteristiky jednotlivých rodov dravcov, rozpoznávanie dravcov na ruke a za letu, choroby dravcov, opatera o dravce, výstroj dravca a sokoliara, podstata sokoliarskeho výcviku, pes v sokoliarstve, rádiotelemetria, výcvik jednotlivých druhov dravcov (jastraba, krahulca, harrisa, orla skalného, sokoly lovecké, sťahovavé, rárohy, lanery, lugery a kobce), lovy s dravcami, biologická ochrana, právne predpisy. Tieto predmety sú aj súčasťou sokoliarskej skúšky, ktorú zabezpečuje Slovensky klub sokoliarov pri SPK.

Zdroj:

www.sokoliari.eu


Sokoliarska skupina sv. Bavona, Opatovská 14/160, Hontianske Moravce, 962 71, +421 905 258 847, pavel.michal@hotmail.com
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky